Title graphic of the Moonspeaker website. Small title graphic of the Moonspeaker website.

 
 
 
Where some ideas are stranger than others...

AMAZONS at the Moonspeaker

The Moonspeaker:
Where Some Ideas Are Stranger Than Others...

Appendix: Daughters of Tethys

Tethys had many daughters whom the Greeks divided into two groups, the Naiades and the Okeanides.

The Naiades

Abarbarea - not a foreign deity
Aigle - bright, dazzling
Bateaia - thorn hill
Chlidanope - she of the delicate face
Echenais - she who detains ships
Eleionomae - she of the marshy place
Harmonia - harmony, order

Kaliadne - beautiful and holy one
Kleochareia - famous in kindness
Lilaea - longing
Melite - practice
Oenoe - wine
Polyxo - itchy
Pronöe - first in strength or wisdom

The Okeanides

Admete
Aethra
Akaste
Amphinome
Amphiro
Argeia
Asia
Asterope
Beröe
Chryseis
Daeria
Dione
Dodone
Doris
Eidothea

Elektra
Etna
Eudora
Europa
Eurynome
Galaxaura
Hippo
Ianeira
Ianthe
Idyia
Ione
Kaliadne
Kallirrhoe
Kalypso
Kapheira

Kerkeis
Kleochareia
Klymene
Klytia
Leuke
Leukippe
Melia
Meliboea
Melite
Meleboesis
Menestho
Merope
Metis
Nycheia
Okchyrrhoe

Pasiphae
Pasithoe
Peitho
Perse
Perseis
Petraea
Phaeno
Philyra
Pleione
Plexaura
Plouto
Polydora
Polyxo
Prymno
Rhodeia

Rhodope
Stilbo
Styx
Telesto
Theia
Thoe
Torone
Tyche
Urania
Zeuxippe
Zeuxo

Copyright © C. Osborne 2024
Last Modified: Monday, January 01, 2024 01:25:39